FAQ over het DSO / Omgevingsloket

Vaker gestelde vragen of vragen die op elkaar lijken zijn hieronder in deze FAQ opgenomen, gegroepeerd op thema.

Alle gestelde vragen en antwoorden vindt u terug in het totaaloverzicht vragen DSO (bedrijven-inventarisatie) dat u kunt downloaden.
Het totaaloverzicht is geactualiseerd per 14 oktober 2022.

Thema Gestelde vragen/ opmerkingen Antwoord (v1)
DSO-content
 • Er is een verschil tussen ‘werkzaamheden’ in de Vergunningcheck en de ‘activiteiten’ in de aanvraag. Hoe zit dat? En hoe zorg je ervoor dat de ondernemer de juiste termen bij ‘werkzaamheden’ weet in te voeren? Verbeterpunt: de lijst met werkzaamheden sterk uitbreiden en in overleg met branches samenstellen.
 • Ontbrekende samenhang tussen werkzaamheden en activiteiten
 • Samenhang tussen wet- en regelgeving, werkzaamheden en activiteiten
Werkzaamheden en activiteiten zijn aan elkaar gekoppeld. Bij het onderdeel Aanvragen kunnen initiatiefnemers zoeken op de juridische activiteiten van overheden. Maar omdat initiatiefnemers niet altijd de juridische naam van een activiteit kennen, gebruikt het nieuwe Omgevingsloket ‘werkzaamheden’ bij de onderdelen Vergunningcheck en Maatregelen op maat.
Werkzaamheden beschrijven juridische activiteiten in begrijpelijke woorden en ze zijn gekoppeld aan juridische activiteiten. De vragen voor de juridische activiteit ‘Houtopstand vellen’ zijn bijvoorbeeld te vinden via de werkzaamheid ‘Boom of beplanting onderhouden of weghalen’.
Initiatiefnemers kunnen werkzaamheden ook vinden via trefwoorden (synoniemen). Ze kunnen de werkzaamheid ‘Boom of beplanting onderhouden of weghalen’ onder andere ook vinden met de trefwoorden ‘boom kappen’, ‘omhakken’ of ‘rooien’. Zo komen initiatiefnemers gemakkelijk uit bij de juiste vragen voor hun activiteit.
Overheden bepalen zelf welke werkzaamheden ze koppelen aan hun juridische activiteiten. U leest meer over werkzaamheden op de website van het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO).
U kunt alle werkzaamheden en bijbehorende trefwoorden bekijken via een overzicht op de pagina Beschikbare toepasbare regels en behandeldienstinstellingen op oefenomgeving DSO.
Op de IPLO-website kunt u de synoniemenlijst raadplegen.
Werkzaamheden en activiteiten kunnen door overheden op meerdere manieren gekoppeld worden. Daarom vindt u bij bepaalde werkzaamheden vragenbomen van bijvoorbeeld de gemeente en van het waterschap, omdat beide bestuurslagen op uw projectlocatie regels hebben voor de betreffende werkzaamheid. Bijvoorbeeld het rooien van een boom op een waterkering of het aanleggen van een brug of vlonder bij een watergang. Meer info vindt u op de IPLO-webpagina Juridische activiteiten en werkzaamheden combineren.
In ronde 2 van de online stakeholderinventarisatie stelden we ook deze vraag: welke werkzaamheden, trefwoorden of activiteiten mist u nog in het Omgevingsloket? Het programma Aan de slag met de Omgevingswet bereidt een werkvorm voor om de werkzaamheden verder af te stemmen met branches. Een uitnodiging hiervoor is uitgestuurd en de eerste bijeenkomst is 24 mei 2022. U kunt voorstellen voor verbeteringen en aanvullingen ook doen bij het Informatiepunt Leefomgeving via het IPLO-contactformulier.
DSO-content Stimuleer inrichting van activiteiten, gebieden, vergunningscheck en indieningsvereisten op basis van werkzaamheden. En samenhang hiertussen. Zo is bij het ene bevoegd gezag de werkzaamheid graven wel expliciet meegenomen bij het bij Kabel aanleggen en bij de andere niet. Dit is verwarrend voor gebruikers. Het nieuwe Omgevingsloket gebruikt ‘Werkzaamheden’ bij de onderdelen Vergunningcheck en Maatregelen op maat. Werkzaamheden beschrijven juridische activiteiten in begrijpelijke woorden en zijn gekoppeld aan juridische activiteiten. Overheden gebruiken allemaal dezelfde werkzaamheden en trefwoorden, maar bepalen zelf welke werkzaamheden ze koppelen aan hun eigen juridische activiteiten.
Werkzaamheden en activiteiten plus indieningsvereisten zijn aan elkaar gekoppeld, maar bevoegd gezagen kennen hierin een beleidsvrijheid en mogen zelf bepalen of ze alle activiteiten los of gekoppeld als logisch samenhangend pakketje aanbieden in het DSO. Daarnaast kunnen bevoegd gezagen in de vergunningcheck gerelateerde werkzaamheden tonen om u te helpen compleet te zijn bij uw vergunningcheck. Daardoor kunnen er verschillen zijn tussen overheden.
We begrijpen dat dat lastig is en we hebben de input uit ronde 1 van de online stakeholderinventarisatie gedeeld met de vertegenwoordigers van de koepels van gemeenten, provincies, waterschappen en rijksoverheid. Daarnaast is er ook veel aandacht voor dit onderwerp bij de ondersteuning die overheden krijgen als ze vragen maken voor het Omgevingsloket.
Meer informatie over de relatie tussen werkzaamheden en activiteiten leest u op de website van het Informatiepunt Leefomgeving op de pagina Juridische activiteiten en werkzaamheden combineren.
DSO-content
 • Wij vragen ons af of terminologie uniform is binnen het DSO of dat dit afwijkt per gemeente. Denk aan bijvoorbeeld ‘ondergronds werken’ versus ‘kabel trekken’
 • Als je niet exact op de juiste term zoekt krijg je de activiteit niet gevonden.
 • Zoeken in activiteiten (de terminologie) is niet intuïtief
 • Realiseer dat er zakelijk gebruikers zijn, die veel last hebben van overbodige vragen, verschillen tussen bevoegd gezagen, ontbrekende samenhang en het op verschillende manieren hetzelfde vragen
Binnen het onderdeel Aanvragen kunnen initiatiefnemers zoeken naar de juridische activiteiten van overheden. Hier zien ze alle juridische activiteiten van overheden. Omdat overheden zelf kunnen bepalen welke naam ze geven aan hun juridische activiteiten, is de naamgeving van activiteiten niet uniform.
Initiatiefnemers die al weten voor welke juridische activiteit ze een vergunning moeten aanvragen of een melding moeten doen, kunnen direct starten met het onderdeel Aanvragen. Vaak weten initiatiefnemers niet precies voor welke activiteit ze een aanvraag of melding moeten doen. Dan is het advies om te starten met de Vergunningcheck. Daar kunnen initiatiefnemers zoeken via werkzaamheden: dit zijn beschrijvingen van juridische activiteiten in begrijpelijke woorden.
We werken voortdurend aan het verder verbeteren van zoeken op activiteiten en werkzaamheden. Daarnaast is bij de implementatie van de Omgevingswet en het DSO ook veel aandacht voor samenwerking in regio. Bijvoorbeeld voor hoe vragen van verschillende overheden bij elkaar komen in het Omgevingsloket.
Meer informatie over de relatie tussen werkzaamheden en activiteiten leest u op de website van het Informatiepunt Leefomgeving op de pagina Juridische activiteiten en werkzaamheden combineren.
DSO-content
 • Meer synoniemen om branchespecifieke werkzaamheden te vinden, zoals les(lokaal), evenement, et cetera of bouwen naast bouwactiviteit. I’tjes met meerdere keuzes kan hierbij helpen.
 • Als een ondernemer zoekt op ‘werkzaamheden’ moet hij aan de hand van een getoonde lijst de branchespecifieke werkzaamheden makkelijk kunnen vinden.
 • Gebruik termen die ondernemers begrijpen
De werkzaamheden en trefwoorden in het Omgevingsloket worden centraal beheerd. U kunt alle werkzaamheden en trefwoorden bekijken via de pagina Overzicht en beheer van werkzaamheden en trefwoorden in het Omgevingsloket.
In ronde 2 van de online stakeholderinventarisatie stelden we ook deze vraag: welke werkzaamheden, trefwoorden of activiteiten mist u nog in het Omgevingsloket? Het programma Aan de slag met de Omgevingswet bereidt een werkvorm (ronde tafel) voor om de werkzaamheden verder af te stemmen met branches. Een uitnodiging voor deelname is uitgegaan naar branchevertegenwoordigers met het verzoek mensen van de werkvloer hierbij naar voor te schuiven voor deelname. U kunt voorstellen voor verbeteringen en aanvullingen ook doen bij het Informatiepunt Leefomgeving via het IPLO-contactformulier.
DSO-content
 • Het is niet altijd duidelijk welke activiteit je moet hebben => wanneer is je bouwactiviteit ook een flora/fauna activiteit? Hoe weet iemand dat die geen jurist is?
 • Belangen vanuit de indienende kant – domein Kabels en Leidingen – communicatie en interactie bevoegd gezag met betrekking tot lokale regelgeving: Wat moet en wat mag
Initiatiefnemers die niet precies weten voor welke activiteit ze een aanvraag of melding moeten doen, starten met de Vergunningcheck. Daar krijgen initiatiefnemers via vragenlijsten antwoord op de vraag of ze op hun projectlocatie hun idee mogen uitvoeren. En of ze daar bijvoorbeeld een vergunning voor nodig hebben of een melding moeten doen.
De initiatiefnemer bepaalt eerst zijn beoogde projectlocatie en zoekt aan de hand van trefwoorden vervolgens de werkzaamheden op. Waar van toepassing worden gerelateerde werkzaamheden getoond. Werkzaamheden zijn beschrijvingen van juridische activiteiten in begrijpelijke woorden en zijn gekoppeld aan juridische activiteiten. Aan werkzaamheden kunnen meerdere juridische activiteiten gekoppeld zijn. Een initiatiefnemer kan in de Vergunningcheck daarom via één werkzaamheid daarom vragen krijgen over bijvoorbeeld de bouwactiviteit én over de flora/fauna-activiteit.
Aan het eind volgt een conclusie: is er een verbod of is het plichtenvrij? Of is er een vergunningplicht, meldingsplicht of informatieplicht voor deze situatie? Daarna kunnen initiatiefnemers meteen verder met het indienen van een aanvraag. Het Omgevingsloket neemt dan de eerder ingevulde locatie en de betreffende activiteiten mee naar de aanvraag.
DSO-content
 • Hoe krijgen wij onze assets als een kaartlaag in het DSO, bij de 100+gemeenten in ons verzorgingsgebied, zodat derde partijen zich bewust zijn van de contouren rondom assets en wij als belanghebbende bestempeld worden.
 • Wij krijgen met het DSO op verschillende manieren te maken. Zowel voor het aanvragen van vergunningen voor onze eigen projecten, als het beoordelen van Omgevingsplannen/vergunningen vanuit de beheersituatie. Het is essentieel dat onze eigendommen op een juiste manier geborgd zijn en op een juiste manier zichtbaar worden gemaakt.
 • Hoe worden onze belangen als belanghebbenden binnen participatie gewaarborgd? Enexis wordt niet gezien als ketenpartner, maar is veelal wel randvoorwaardelijk om gebiedsontwikkeling mogelijk te maken (zonneparken, nieuwbouwwijken, laadinfrastructuur, gasvrij maken van woonwijken et cetera). Hoe zorgen wij ervoor dat ons belang duidelijk wordt voor initiatiefnemers in het DSO, zodat wij tijdig betrokken worden?
Dit is een vervolgvraag in ronde 2 van de online stakeholderinventarisatie. Het belang ligt bij zowel de betreffende gemeente, de asset eigenaar (in dit geval netbeheerder) en een eventuele initiatiefnemer. De gemeenten (of provincies?) zouden dan een extra kaartlaag ‘beperkingengebieden rondom assets van derden’ op moeten nemen in het omgevingsplan. Wat hebt u nog nodig om contact op te kunnen nemen met de (grote) gemeenten in uw servicegebied?
DSO-content
 • Gebruiksvriendelijkheid voor de aanvrager loopt achter. Inderdaad meer gericht op de bevoegd gezagen. Het zou echt helpen wanneer hier goed naar gekeken wordt. Helpt ook voor de verdere acceptatie. | Energiesector
 • Ongestructureerd heel veel gestelde vragen. | Energiesector
 • Herkenbaarheid vragen| Energiesector
 • Idealiter – Dat bij het invullen van een activiteit en/of werkzaamheid op de kaart de relevante invulformulieren worden aangereikt.
 • Indienen verzoeken volledig geautomatiseerd kunnen doen voor alle activiteiten relevant voor Netbeheerders
 • Samenhang tussen vergunning, melding en informatieplicht indien zo ingericht door bevoegd gezag
 • Ondersteuning van de complexe samenhang tussen netbeheerders, (onder-) aannemers, intermediairs al dan niet in combi
 • Met kennispartners hier standaarden voor opzetten:
 • Wet- en regelgeving
 • Beperkingsgebieden
 • Indieningsvereisten
 • Niet omdat het moet, maar wanneer dit van toegevoegde waarde is en minimaal kan voldoen aan het niveau van ondersteuning zoals nu in het domein Kabels en Leidingen gebruikelijk. Momenteel zullen de behandelende afdelingen van gemeenten en de netbeheerders er in communicatie, overzicht, functionaliteit en voorspelbaarheid op achteruitgaan wanneer er zonder meer wordt verplicht in te dienen via het DSO. En er aan bepaalde randvoorwaarden niet is voldaan.
 • De informatie is nog niet volledig
 • Zonder meer overbrengen van lokale regels omdat het moet, zie ook vorige punten met betrekking tot lokale regelgeving bij gemeenten.
De vragen die initiatiefnemers zien in het Omgevingsloket zijn van verschillende overheden. Gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk maken zelf de vragen over hun eigen regels. Initiatiefnemers kunnen in het loket vragen zien van meerdere overheden tegelijk. Want op een locatie kunnen bijvoorbeeld regels gelden van een gemeente, waterschap en provincie.
Het programma Aan de slag met de Omgevingswet helpt overheden om begrijpelijke en gebruiksvriendelijke vragen te maken. Ze krijgen bijvoorbeeld hulp bij het maken van vragen en ze kunnen een schrijfwijzer gebruiken en een training volgen om de gebruiksvriendelijkheid van hun vragen te testen.
Ook bij de ontwikkeling van het Omgevingsloket is er veel aandacht voor de gebruiksvriendelijkheid. De ontwerpers en ontwikkelaars onderzoeken bijvoorbeeld hoe mensen het Omgevingsloket gebruiken en doen elke 3 maanden gebruikersonderzoek met verschillende gebruikers.
Lees meer over de gebruiksvriendelijkheid van het Omgevingsloket op de pagina Gebruiksvriendelijkheid van het Omgevingsloket.
In ronde 2 van de online stakeholderinventarisatie stelden we ook deze vraag: welke werkzaamheden, trefwoorden of activiteiten mist u nog in het Omgevingsloket? Het programma Aan de slag met de Omgevingswet bereidt een werkvorm (ronde tafel) voor om de werkzaamheden verder af te stemmen met branches. Een uitnodiging voor deelname is uitgegaan naar branchevertegenwoordigers met het verzoek mensen van de werkvloer hierbij naar voor te schuiven voor deelname.
U kunt voorstellen voor verbeteringen en aanvullingen ook doen bij het Informatiepunt Leefomgeving via het IPLO-contactformulier.
DSO-content
 • Bij de test voor een landbouwmechanisatiebedrijf hadden we voor de test maar een beperkt aantal bewerkingen in gevuld om achter de algemene milieuregels te komen. Resultaat hiervan waren 220 (!!) bladzijden voorschriften. Groen en rijp door elkaar, waardoor de gemiddelde MKB-er direct afhaakt. De reden hiervan is naar alle waarschijnlijkheid gelegen in het ontbreken van goede vragenbomen op verschillende deelgebieden (bijvoorbeeld doorvragen welke lasmethodes worden toegepast met welke lastoevoegmaterialen). Bij goede vragenbomen, krijg je weliswaar initieel meer vragen, maar de ‘beloning is’ een veel kortere en gerichte – en daarmee MKB vriendelijkere – lijst voorschriften. Met 220 bladzijden kan je bij wijze van spreken net zo goed als mkb-er de wet (in dit geval Bal) erbij pakken … maar dat was toch echt niet de bedoeling bij DSO! | Industrie
 • Bij het oefenen was het resultaat van maatregelen op maat liefst 220 pagina’s. Die moeten niet allemaal worden getoond, maar alleen de regels die van toepassing zijn. Dat is ook het idee van de richtingaanwijzer. De terminologie moet bedrijven meteen iets zeggen, dus niet maatwerkregels. | Industrie
 • Die 220 pagina’s aan getoonde maatregelen bevatten te veel regels die niet alle relevant waren omdat er meer activiteiten in stonden dan daadwerkelijk worden uitgeoefend. Goede vragenbomen ontbreken nog, deze zijn essentieel voor de gebruiksvriendelijkheid van het DSO voor de mkb-er. | Industrie
 • Qua milieueisen hebben we nog heel weinig ingevuld, kortom we maken ons zorgen over de hoeveelheid aan milieuregels die uit het systeem komen rollen en tegen welke onvolkomenheden we dan zouden aanlopen) | Overig
In het onderdeel Maatregelen op maat zien burgers en bedrijven wat ze moeten doen om zich aan (algemene) regels te houden die horen bij hun werkzaamheden/ activiteiten. De content (maatregelen) in deze functionaliteit is breder dan de maatregelen die met de huidige voorziening Activiteitenbesluit Internet Module (AIMonline) wordt afgedekt. Ook voor niet milieubelastende activiteiten kunnen Maatregelen zijn voorgeschreven.
De maatregelen in verband met de milieuregels die u vindt in het DSO omgevingsloket vinden hun grondslag in het Besluit Activiteiten Leefomgeving en het omgevingsplan van de gemeente. Deze vervangen de milieuregels zoals die nu in het activiteitenbesluit zitten (huidige voorziening AIMonline). De nieuwe omgeving en opmaak heeft mogelijk tot gevolg dat het resultaat (in pdf-vorm) wat meer of minder pagina’s heeft dan het resultaat uit het huidige AIMonline.
Initiatiefnemers kunnen in het huidige AIMonline verschillende bestanden downloaden (3 onderdelen): een voorblad, maatregellijsten en maatregelbeschrijvingen. De maatregellijsten kunnen initiatiefnemers gebruiken als controlelijst. De maatregelbeschrijvingen zijn bedoeld als naslagwerk. Vooral dit laatste deel kan erg groot zijn. Het bestand met de maatregelbeschrijvingen is in AIMonline ook een omvangrijk bestand. In het DSO Omgevingsloket zijn deze bestanden samengevoegd tot één overzicht.
Bij Maatregelen op maat worden op dit moment nog geen extra vragen gesteld om de overzichten compacter te maken. Dit wordt misschien later nog ontwikkeld. Initiatiefnemers kunnen de maatregellijsten ook downloaden als csv-bestand. Hier kunnen ze zelf makkelijk filteren op de maatregelen die van toepassing zijn.
In het artikel Was-wordt-tabellen versoepelen overgang van Activiteitenbesluit naar Omgevingswet leest u meer achtergrondinformatie.
De belangrijkste inhoudelijke veranderingen bij inwerkingtreding van de Omgevingswet staan in ‘was-wordt-tabellen’. Het gaat om verschillen voor de milieubelastende activiteiten tussen het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en het oude Activiteitenbesluit, de Activiteitenregeling en het Besluit omgevingsrecht (Bor). In deze tabellen staat dit uitgewerkt op voorschriftniveau, met verwijzingen naar de wettekst, zie webpagina Van Activiteitenbesluit en Bor naar Bal.
Als u inhoudelijke opmerkingen heeft over het resultaat van Maatregelen op maat, dan kunt u dat melden bij het Informatiepunt Leefomgeving via het IPLO-contactformulier. Graag met een duidelijke toelichting wat u mist of fout lijkt.
Oefenen met het DSO
 • Ik mis een heldere uitleg hoe je regels kan vinden op het DSO, bedrijven komen hier vaak zelf niet uit en vragen ons om hulp
 • Benieuwd hoe het doen van sloopmeldingen, starwerkmeldingen en meldingen mobiel breken werken in de praktijk
 • Het is voor ons onduidelijk hoe wij uniforme werkinstructies kunnen opstellen voor onze werknemers t.a.v. het DSO
 • Heel veel ondernemers hebben nog geen flauw idee hoe zij straks vergunningen aan moeten vragen en wat er dan allemaal geregeld moet zijn/worden.
 • Belangen vanuit de indienende kant – domein Kabels en Leidingen – communicatie en interactie bevoegd gezag m.b.t. lokale regelgeving: Eerlijk vergelijk tussen DSO indienen en TSA Kabels en Leidingen bij gemeenten
 • Veel ondernemers willen ZELF aan het stuur zitten en hun aanvraag niet aan adviseurs/bureaus overlaten. De vraag is of dat haalbaar is in het nieuwe DSO.
 • Betere gebruiksvriendelijkheid dan nu het geval is
 • Gebruiksvriendelijkheid, wij krijgen van (industriële) bedrijven die de demoversie aan het uitproberen zijn regelmatig te horen dat ze er niet uitkomen
 • DSO wordt nu opgezet vanuit bevoegd gezag en juridische context, maar er wordt onvoldoende gekeken naar de gebruikersbeleving.
 • Alle branches die willen moeten nu de mogelijkheid krijgen om te oefenen op basis van branche specifieke cases begeleid door BZK| Industrie
 • Gebruikers/ondernemers zijn nog nauwelijks betrokken en de oefencasus voor bedrijfsleven is erg beperkt.
 • Wij hebben als landelijk netbeheerder geen testomgeving mogen ontvangen. Of en hoe het dan is ingericht met betrekking tot de hoogspanningsverbindingen maakt het moeilijk om hierover een mening te geven. Het is van essentieel belang dat hoogspanningsinfrastructuur voor initiatiefnemers duidelijk zichtbaar is. Hoe wordt dit weergegeven in het DSO?
 • Ik zou verwachten dat ik hier al iets meer te zien zou krijgen van de werking van het DSO…
 • Omdat het DSO voor iedereen toegankelijk wordt, zou het erg logisch zijn om een algemene testsite te openen, zodat alle gebruikers kennis van het DSO opdoen en aan de hand van deze kennis punten aangeven waar verbetering in zou kunnen komen.
 • Zien van de relevante eisen in het omgevingsplan voor het eigen bedrijfsperceel, als ook de relevante bedrijfsomgeving, alsmede lopende wijzigingsverzoeken. | Industrie
 • Kunnen de huidige voorzieningen Olo, Aimonline, regelhulp brandveiligheid vergeleken worden met het DSO aan de hand van voorbeelden? | Industrie
Er zijn verschillende manieren om het Omgevingsloket te leren kennen. Op de websites aandeslagmetdeomgevingswet.nl en iplo.nl vindt staat veel informatie, zoals uitleg, video’s, webinars en oefencasussen. Ook kunt u deelnemen aan klikdemo’s. Hier doet u op een oefenomgeving met begeleiding stap voor stap een vergunningcheck en dient u een vergunningaanvraag in. Ook wordt u meegenomen in het onderdeel Regels op de kaart. U kunt de demo ook zelfstandig doorlopen met behulp van het demoscript voor de thuiswerkcasus.

Groepen bedrijven kunnen deelnemen aan specifieke DSO-werkplaatsen voor bedrijven, eventueel via de branche. Een werkplaats is een manier om in een paar sessies met inhoudelijke en technische begeleiding een concrete stap in de implementatie te zetten. U kunt informatie opvragen over DSO-werkplaatsen via babette.jonker@vng.nl (werkplaats team bedrijfsleven) o.v.v. DSO-werkplaats.

Wilt u zelfstandig (met uw branche of groep bedrijven) gaan oefenen met het nieuwe Omgevingsloket? Meld u dan aan via het Aanmeldformulier Zelf oefenen op de oefen- of demo-omgeving.
We informeren u dan als uw demo- of oefenmoment samenvalt met een gepland onderhoudsmoment of als er een onverwachte storing is.

Meer informatie vindt u op de volgende webpagina’s:

Oefenen met het DSO
 • Ik wil met het DSO net zo snel kunnen zien welke regels er gelden als nu (ruimtelijke plannen, OLO, AIM, risicokaart, enzovoort). Gebaseerd op de demo-omgeving is daar absoluut geen sprake van.
 • t.b.v. oefensessies voor ondernemers moet het systeem echt nog meer gevuld worden. Zoals het DSO er nu voor staat, is het nog niet rijp om leden uit onze achterban mee te laten experimenteren. | Overig
 • DSO is nog onvoldoende gevuld, te veel open eindjes (rode driehoekjes) waarbij de ondernemer weer aan de slag moet. Hier wordt de één loket gedacht verlaten. Daarnaast ook geen ‘Eenvoudig en Beter’ systeem wat de Omgevingswet voorstaat. | Overig
 • Ten opzichte van onze vorige DSO-pilot was er meer content (maar nog allesbehalve volledig!) | Industrie
 • Nog veel niet ingevuld waardoor de één loket gedachte niet opgaat voor mkb en daarmee de administratieve last wel erg groot wordt. (Bij kruisje moet ondernemer in overleg of anderszins uitzoeken). Aanpassing: Voor het mkb moeten nog veel content/lacunes (met name vragenbomen à la AIM) in het systeem worden gevuld. Een lijst van ontbrekende onderdelen met een planning erachter wanneer wel gereed is nodig. Vragenlijsten die door gemeenten en Rijk moeten worden opgesteld worden node gemist (te veel waarschuwingsdriehoekjes dat er geen vragen beschikbaar zijn in het DSO) | Overig
 • Gewenste vragenbomen om door het DSO heen te komen ontbreken. Deze zouden op zijn minst voor de rijksregels vóór de IWT opgesteld moeten worden en in het DSO moeten komen. | Overig
 • Voor onze casus, garagebedrijf dat wil uitbreiden met wasstraat, laadpaal EV, waterstof tankstation, energiebesparing en bodemenergiesysteem te weten wil komen kregen wij uiteindelijk alleen te zien: Wasstraat > Regels uit Bal (Excel-sheet met 46 rijen). (Resultaat uit maatregelen op maat: anders noemen: regels voor bedrijven). | Overig
 • Vergunningchecker werkt nog niet voor (te) veel activiteiten, maar in de kruismatrix staat vermeld dat er nog aanvullende checkformulieren binnenkort worden uitgerold. VVVF krijgt graag melding als ze dit kunnen testen. | Industrie
 • ‘Vanuit de klant gezien – en in het bijzonder gezien vanuit het MKB – ontbreekt het overzicht hoe ver we staan met de ontwikkeling van het DSO bij alle overheden om te komen tot het minimum DSO-niveau zoals vooraf is afgesproken. Nu is het nog te veel hapsnap voorbeelden van onderdelen van het DSO bij specifieke overheden (een bepaalde provincie, waterschap of gemeente) waar iets wel goed functioneert. Maar het DSO moet integraal bij iedere overheid voor iedere MKB-er als een MKB-vriendelijk digitaal loket functioneren.
 • Voor het MKB vriendelijk:
 • verkrijgen van de algemene regels (op milieu-en brandveiligheidsgebied en andere gebieden (denk o.a. aan APV));
 • doen van meldingen (waar de regels meldingen vereisen);
 • doen van vergunningaanvragen (waar de regels vergunningen vereisen);
U kunt oefenen met het Omgevingsloket via een oefenomgeving. Ook overheden gebruiken deze omgeving om te oefenen met het aanleveren van omgevingsdocumenten en check- en aanvraagformulieren. De oefenomgeving geeft daarom nog niet altijd een representatief beeld van de content die er straks bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet is. De omgevingswet is nog niet in werking. Regelgeving en check- en aanvraagformulieren worden in de periode tot inwerkingtreding van de omgevingswet nog verder aangevuld.
In het 2e kwartaal van 2022 zijn er al meer dan 950 digitale formulieren beschikbaar voor de rijksregels en de regels van de bruidsschat. Die laatste zijn de regels die bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet verhuizen van het Rijk naar gemeenten en waterschappen. Daarnaast is in wisselende samenstelling content beschikbaar van gemeenten, waterschappen en provincies die oefenen.
Op de volgende pagina vindt u een actueel overzicht van de vragen (toepasbare regels) die beschikbaar zijn op de oefenomgeving.
DSO-functionaliteit
 • Ontbrekende documentatie werking OpenStelsel
 • Ontbreken van testvoorbeelden gebruik openstelsel API’s
 • Vergunningchecks en Aanvragen gericht op incidentiele aanvraag en niet op de grootverbruikers
 • Inzicht in roadmap DSO-API’s
 • Hoe wordt in het DSO rekening gehouden met (nuts-)bedrijven die duizenden vergunningen aanvragen per jaar? Gebruiksgemak en een efficiënt systeem is dan noodzakelijk
 • Complexiteit bevraging DSO-API’s (je moet een hele reeks bevragingen doen het antwoord op 1 vraag vanuit de praktijk te kunnen beantwoorden (welke toestemmingen moet ik aanvragen voordat ik hier een kabel of leiding mag leggen).
 • Wordt er voor een breder opererend bedrijf een andere manier van aanvragen mogelijk gemaakt. Bijvoorbeeld voor de netbeheerders die een groot gebied (meerdere provincies/gemeenten/landelijk) verzorgen?
 • Eens, en idem voor bedrijven die voor één project gemeentegrenzen (en/of provinciale grenzen en/of waterschapsgrenzen) overschrijden. Bijvoorbeeld ondergrondse buisleidingen (met pompstations), infra en bedrijven waarbij een deel van de activiteiten op het terrein van een andere gemeente/provincie/waterschap plaatsvindt. | Industrie
Het DSO wordt ontwikkeld als open stelsel. Aansluiten op het DSO kan via application program interfaces (API’s) en services. Ook initiatiefnemers die veel aanvragen indienen, kunnen eigen systemen aansluiten op het DSO om aanvragen in te dienen.
Dit is begin 2022 succesvol getest met een netbeheerder. Bedrijven die ook interesse hebben om aan te sluiten, kunnen zich aanmelden via het Informatiepunt Leefomgeving: https://iplo.nl/contact/. U krijgt dan persoonlijke begeleiding bij het aansluiten en testen.
Meer over de succesvolle test leest u in het nieuwsbericht: Netwerkbeheerder Stedin als eerste externe partij succesvol aangesloten op het DSO.
DSO-functionaliteit
 • Hoe wordt rekening gehouden met (nuts‑)bedrijven die hun vergunningaanvragen uitbesteden aan derde partijen? Kunnen we hen gemakkelijk machtigen voor het aanvragen van onze vergunningen?
 • Methodiek machtigen in relatie tot indienen verzoeken via DSO-API
 • Zorgen om machtingsstructuur zoals deze nu lijkt te zijn opgebouwd (per aanvraag een bevestiging van de vergunninghouder aan de gemachtigde, wordt heel vervelend bij 1000 aanvragen per jaar)
Initiatiefnemers kunnen een aanvraag in het Omgevingsloket ook uitbesteden aan iemand anders. Dit heet machtigen.
Er zijn 2 manieren om anderen te machtigen voorzien in het DSO:

 • Machtigen in het Omgevingsloket: initiatiefnemers kunnen per project een of meerdere gemachtigden toevoegen. De gemachtigde kan de aanvraag invullen en indienen. De gemachtigde kan ook zelf een project starten en de initiatiefnemer toegang geven tot het project.
 • Machtigen via de ketenmachtiging van eHerkenning (via gebruik en aansluiting op open stelsel api’s van het DSO). Er zijn op dit moment 2 pilots: met een netbeheerder en het WOWportaal.
DSO-functionaliteit
 • De werkplaats was een erg nuttige sessie. Mijn afdronk was: het staat er allemaal wel in, maar het zal voor eenmalige gebruikers als burgers en bedrijven lastig zijn om meteen naar het onderdeel te gaan, dat zij nodig hebben. Dat kan en moet snel opgelost worden door ervoor te zorgen dat er een schil komt, waardoor een bedrijf automatisch wordt doorgeleid naar vergunningencheck of aanvraag, maar niet naar de regels op de kaart. | Industrie
 • Bovenaan het startscherm van het omgevingsloket staan tegels met veelvoorkomende werkzaamheden, maar die zijn gericht op burgers. Dit zou ook voor ondernemers geregeld moeten worden zodat ondernemers direct naar de plaats gaan waar ze echt moeten zijn. En niet naar regels op de kaart. (Dit mag onderaan op de pagina in plaats van bovenaan zoals nu). De ondernemer moet ‘geleid’ worden naar de ingang via ‘vergunningcheck’. De tegels voor bedrijven zouden tegels per branche kunnen zijn of veel voorkomende aanvragen of meldingen door bedrijven. Een speciale landingspagina voor bedrijven zou zeer wenselijk zijn. | Industrie
 • Binnenkomst portaal Aanpassing: bij voorkeur één landingspagina Omgevingswet voor bedrijven – als dat niet mogelijk is een ingangstegel voor bedrijven| Overig
 • Startpagina van het Omgevingsloket is erg gericht op de burger en niet op bedrijven / mkb. Aanpassing:
 • Splitsen bij inlog of je burger of ondernemer bent waarna je in een ander portaal komt
 • Portaal ondernemer inrichten met ‘blokjes’ van de meest voorkomende zaken (bijv. door inventarisatie bij omgevingsdienst)
 • Maatregelen op maat zegt helemaal niets (onderaan de pagina) Aanpassing: Regels voor bedrijven
 • ‘Regels op de kaart’ naar beneden verplaatsen op de homepagina| Overig
Bij de ontwikkeling van het Omgevingsloket is er veel aandacht voor de gebruiksvriendelijkheid. Het ontwerpteam onderzoekt bijvoorbeeld hoe mensen het Omgevingsloket gebruiken en doet elke 3 maanden gebruikersonderzoek met verschillende type gebruikers.
Al uw suggesties zijn doorgegeven. Opmerking: niet alle suggesties worden 1 op 1 overgenomen. Er wordt een procedure gehanteerd waarbij zorgvuldige afwegingen worden gemaakt ten aanzien van lay-out, opmaak, functionaliteiten, rekening houdend met webrichtlijnen, impact op software, urgentie, brede toegevoegde waarde, et cetera. Eventuele nieuwe wensen kunt u doorgeven aan het Informatiepunt Leefomgeving via het IPLO-contactformulier..
Een overzicht van ingediende wensen vindt u op de pagina Wensen voor ontwikkeling van het DSO.
Meer over de gebruiksvriendelijkheid van het Omgevingsloket leest u op de pagina Gebruiksvriendelijkheid van het Omgevingsloket.
DSO-functionaliteit Ik mis een overzicht met de functies die het DSO gaat hebben: welke functies zitten straks in het DSO? Het DSO Omgevingsloket vervangt de huidige loketten: Omgevingsloket online (OLO), Activiteitenbesluit Internet Module (AIMonline), ruimtelijkeplannen.nl en meldpunt bodemkwaliteit.
In het DSO Omgevingsloket kunnen initiatiefnemers en betrokkenen snel zien wat er mag in de fysieke leefomgeving. Dit is de centrale plek waar alle digitale informatie daarover samenkomt. Het Omgevingsloket bestaat uit 5 onderdelen:

 • Vergunningcheck: hier kunnen initiatiefnemers via vragenformulieren controleren of ze hun plannen mogen uitvoeren of dat ze daarvoor toestemming nodig hebben.
 • Aanvragen: hier kunnen initiatiefnemers digitaal een vergunning aanvragen, een melding doen of informatie aanleveren. Dit gebeurt ook met vragenformulieren (indieningsvereisten). Bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet zijn alle formulieren aanwezig die verplicht zijn voor de Omgevingswet.
 • Regels op de kaart: iedereen kan hier de regels van overheden zien over de fysieke leefomgeving. De regels zijn op de kaart te zien per locatie en kunnen verder gefilterd worden op o.a. activiteit, thema, omgevingswaarde, type document.
 • Maatregelen op maat: dit onderdeel helpt bedrijven en burgers om zich te houden aan de regels die gelden voor een bestaande en/of nieuwe activiteit. Ze krijgen een handig overzicht met alle maatregelen die gelden voor een activiteit.
 • Mijn Omgevingsloket: hier vinden initiatiefnemers de projecten die ze zijn gestart en de aanvragen die ze hebben ingediend.

Meer informatie over de mijlpalen en de planningen van de Omgevingswet en het DSO leest u in de Route 2022 voor bedrijven.
Meer informatie over de gezamenlijke route 2022.